موقعيت: 122 كيلومتری شمال شرق اصفهان

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: شركت تعاونی معدنی جوشقان سنگ اصفهان

آدرس بهرهبردار: اصفهان، خيابان گلستان، كوی بهاران، پلاک 17

تلفن: 03134419758
تلفن همراه: 1118479 0913(كاكلی)
03134419758