حمزه صنایع سنگ

حمزه صنایع سنگ

مدیریت: کثیری

تولیدکننده: انــواع گرانیت بی موج

تلفن: 031-33802514
نمابر 031-33800537 , 031-33800536
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان (26ماهوت) فرعی ماهوت
تلفن همراه: 0912-1111118
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان (26ماهوت) فرعی ماهوت
031-33802514