مدیریت: اسماعیل بیگی

تلفن: 0864-3224577
آدرس دفتر مرکزی: اســتان مرکزی، محلات، کیلومتر1 جاده آبگرم، قطب صنعتی صدریه
تلفن همراه: 0918-1659380 , 0918-1663211 , 0918-7650760
اســتان مرکزی، محلات، کیلومتر1 جاده آبگرم، قطب صنعتی صدریه
0864-3224577