مدیریت: حمید بهبودی

تولیدکننده: سنگهای سـاختمانی و تزئینی و نما

آدرس ایمیل: hamidstone-kh@yahoo.com
نمابر 051-36575062
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، بلوار آزادی، آزادی111، بلوار شهید جراح، جراح 3، قطعه دوم سمت چپ
آدرس کارخانه: مشهد، کیلومتر 6 جاده شاندیز، سمت راست، نبش مدرس 29
تلفن همراه: 0915-3208992 , 0915-3010090
مشهد، بلوار آزادی، آزادی111، بلوار شهید جراح، جراح 3، قطعه دوم سمت چپ
0915-3208992 , 0915-3010090