خاتم صنایع سنگ

خاتم صنایع سنگ

مدیریت:هادی نعمت الهی

تولیدکننده: مرمریتآباده

وب سایت: www.khatamstone.com
تلفن: 071-44811584
نمابر 071-44341946
آدرس دفتر مرکزی: ‌آباده، کیلومتر 6جــاده اصفهان، دوراهی بهمن، شهرک سنگ، فاز 2، صنایع سنگ خاتم
تلفن همراه: 0917-1511814
‌آباده، کیلومتر 6جــاده اصفهان، دوراهی بهمن، شهرک سنگ، فاز 2، صنایع سنگ خاتم
071-44811584