خاتم صنایع سنگ

خاتم صنایع سنگ

مدیریت: هادی نعمتالهی

تولیدکننده: مرمریتآباده

وب سایت: www.khatamstone.com
آدرس دفتر مرکزی: آباده، کیلومتر 6 جاده اصفهان، دوراهی بهمن، شهرک سنگ، فاز 2 صنایع سنگ خاتم
تلفن همراه: 1511814 -0917
آباده، کیلومتر 6 جاده اصفهان، دوراهی بهمن، شهرک سنگ، فاز 2 صنایع سنگ خاتم