مدیریت: مقدم

آدرس ایمیل: khatam.stone@yahoo.com
تلفن: 051-36673900 , 051-36674900
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، بزرگراه آسیایی، آزادی 113
تلفن همراه: 0915-5119446 , 0915-7346468
مشهد، بزرگراه آسیایی، آزادی 113
051-36673900 , 051-36674900