موقعيت: 20 كيلومتری جنوب شرقی كرمان

نوع سنگ: مرمریت قرمز

بهرهبردار: شركت شایان مرمریت شيراز

آدرس بهرهبردار: تهران، خيابان شهيد بهشتی، ميدان تختی، پلاک 232، طبقه 3

تلفن  :

تلفن: 021-88500911-13
021-88500911-13