مدیریت: محمد دانه داران

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی

تلفن: 031-42523593
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک رمضان شهر، فاز2، خیابان دوم شرقی
تلفن همراه: 0912-3020263
اصفهان، شهرک رمضان شهر، فاز2، خیابان دوم شرقی
031-42523593