مدیریت: نائب زاده

تولیدکننده: ســنگ مرمریت، تراورتن و مرمر

تلفن: 38257483 -035 , 035-32634564
نمابر 035-32634561
آدرس دفتر مرکزی: یزد، میدان شــهدای محراب، بلوار مــدرس، روبروی رستوران نگین، شرکت سنگ بهاران
آدرس کارخانه: یزد، تفت، شــهرک سنگ سفیدکوه، شرکت سنگ خارا
تلفن همراه: 1517150 -0913 , 0913-1518236
یزد، میدان شــهدای محراب، بلوار مــدرس، روبروی رستوران نگین، شرکت سنگ بهاران
38257483 -035 , 035-32634564