مدیریت: حقیقی

تولیدکننده: تراورتن و مرمریت

آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده کوه سفید، کیلومتر3، سمت راست
تلفن همراه: 0912-6512718
قم، جاده کوه سفید، کیلومتر3، سمت راست قم، جاده کوه سفید، کیلومتر3، سمت راست
0912-6512718