مدیریت: برادران آقاسی

آدرس دفتر مرکزی: کرج، میانجاده، بلوار باغستان، مجتمع سنگ فروشان، قطعه 16
تلفن همراه: 0912-1665720 : 0912-1692240
کرج، میانجاده، بلوار باغستان، مجتمع سنگ فروشان، قطعه 16