موقعيت: 14 كيلومتری همدان

نوع سنگ: گرانيت خاكستری

بهرهبردار: عباس محمدپور

آدرس بهرهبردار: همدان، خيابان رســالت،نبش كوچه شهيد مصباحی، پلاک 43

تلفن همراه: 0918-1111622