مدیریت: علی تشکری

تولیدکننده: انواع حجاری و سنگ تراشی

آدرس ایمیل: khanesangali1@gmail.com
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، آزادی 115، بعد از سه راهی دوم، سمت راست، قطعه5
تلفن همراه: 0915-5235217
مشهد، آزادی 115، بعد از سه راهی دوم، سمت راست، قطعه5
0915-5235217