موقعيت: 1 كيلومتری غرب قروه

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: شـركت سرمایهگذاری توسعه معادن كوثر

آدرس بهرهبردار: تهران، خيابان سهروردی شمالی، هویزه شرقی، پلاک 48

 

تلفن: 021-88503332 * 021-8720872 * 021-5222800
021-88503332 * 021-8720872 * 021-5222800