خرمدره گرانیت (قپانی)

خرمدره گرانیت (قپانی)

 مدیریت: قپانی

تولیدکننده: گرانیت خرمدره

تلفن: 031-33809898 , 031-33809797
نمابر 031-33803934
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18
آدرس معدن: خرمدره، روستای خلیفه نو
تلفن همراه: 0913-1110199
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18