موقعيت: 85كيلومتری شمال اصفهان

نوع سنگ: تراورتن

بهرهبردار: شرکت صنعتی و معدنی کرکس سنگ

آدرس بهرهبردار: محلات، خیابان انقلاب، کوچه صفری

تلفن: 086-63225109
تلفن همراه: 0918-1659072
086-63225109