موقعيت: كيلومتر 17 جنوب غربی قروه

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: شركت شهاب سنگ

آدرس بهرهبردار: قروه، خيابان شهيد مطهری، نبش كوچه سنجد