خطایی میاندواب

خطایی میاندواب

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: همایون اسکندری

آدرس بهرهبردار: اروميه، خيابان رودكی، خيابان حسننژاد، كوچه 13، پلاک 14