مدیریت: احمد خطیب

تلفن: 051-33553265 , 051-33553266
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، جاده فریمان، کیلومتر 18، خیابان سوم سنگبری
تلفن همراه: 0915-3137185
مشهد، جاده فریمان، کیلومتر 18، خیابان سوم سنگبری
051-33553265 , 051-33553266