موقعيت: كيلومتر 18غرب قروه

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: شركت تعاونی عمارت

تلفن: 02188825279
02188825279