خلیج فارس ایران

خلیج فارس ایران

مدیریت: آقایی

تولیدکننده: تراورتن و مرمریت

نمابر 031-33808916-17
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، فرعی 42، نبش چهارراه
تلفن همراه: 0913-0552431
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، فرعی 42، نبش چهارراه