مدیریت: روح الهی

تولیدکننده: انواع سنگهای تراورتن و مرمریت

تلفن: 031-33803965
نمابر 031-33807769
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34(گچ،) نرسیده به چهارراه
تلفن همراه: 1178355 -0913(عمو تقی) و 3129643-0913(روح الهی)
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34(گچ،) نرسیده به چهارراه
031-33803965