مدیریت: حاج‌هاشمی

تولیدکننده: سنگ مرمریت مرو دشت

 

 

 

تلفن: 33688130 -031
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی دوشاخ خمینی شهر، کوچه مصطفی کوهی
تلفن همراه: 2173302 -0913 و 1177935-0913
اصفهان، شهرک صنعتی دوشاخ خمینی شهر، کوچه مصطفی کوهی
33688130 -031