مدیریت: مختاری

تولیدکننده: انواع سنگهای تراورتن عباسآباد

تلفن: 031-33802131
آدرس دفتر مرکزی: اصفهــان، جــاده تهــران، روبروی پالایشگاه، خیابان 16
تلفن همراه: 0913-3283245
اصفهــان، جــاده تهــران، روبروی پالایشگاه، خیابان 16
031-33802131