مدیریت: خوش طینت

تولیدکننده: گرانیت (هلویی  زنجان، نقره آبی زنجان)

 

آدرس معدن: تهران، اتوبان قزوین- زنجان، کیلومتر، 65 جنب روستای خراسانلو
تلفن همراه: 1086678 -0912