موقعيت: 60 كيلومتری شمال شرقی سقز روستای خوش قشلاق

نوع سنگ: گرانيت سفيد

بهرهبردار: اسماعيل فيهمی

آدرس بهرهبردار: سنندج، خيابان انقلاب، گلفروشی نوروز

تلفن: 0871-2257546
تلفن همراه: 0918-3710336
0871-2257546