خیام صنایع سنگ

خیام صنایع سنگ

مدیریت: امیرخانی

تولیدکننده: انواع سنگ گیوتین

تلفن: 031-33801171
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، بیــن خیابان 12و 14روبروی ســنگبری اسلامی، داخل کوچه برج
تلفن همراه: 0913-2168853 , 0913-8727837
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، بیــن خیابان 12و 14روبروی ســنگبری اسلامی، داخل کوچه برج
031-33801171