مدیریت: سلطانی

تولیدکننده: انواع ســنگهای رودخانه ای

تلفن: 031-33804098 و 33808758-031
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 14، جنب بانک تجارت
تلفن همراه: 0913-2179573 , 0913-4124935
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 14، جنب بانک تجارت
031-33804098 و 33808758-031