موقعيت: آذرشــهر، جاده مراغــه، روبروی

كارخانه آهنگ

نوع سنگ: تراورتن ليموئی قزل داغ

بهرهبردار: شركت تعاونی معدنی قزل داغ

آدرس بهرهبردار: تبریز، خيابان علامه طباطبایی، نرسيده به آبرسان، برج ارک، طبقه9، واحد a

تلفن همراه: 09141141785
041-33254558-9