دالاهو صنایع سنگ

دالاهو صنایع سنگ

مدیریت:هاشمی

تولیدکننده: تراورتن (سفید، کرم و شکلاتی)

تلفن: 0864-3225988
نمابر 0864-3222387
آدرس دفتر مرکزی: استان مرکزی، محلات، قطب صنعتی صدریه، صدریه 5
تلفن همراه: 0912-3800383
استان مرکزی، محلات، قطب صنعتی صدریه، صدریه 5
0864-3225988