مدیریت: پیروزمند

تولیدکننده: انواع تراورتــن، چینی و مرمریت

نمابر 035-32635240
آدرس دفتر مرکزی: یزد، تفت، شهرک صنعتی سفیدکوه
تلفن همراه: 0913-1516290 , 0913-1526187 , 0913-1565587
یزد، تفت، شهرک صنعتی سفیدکوه
0913-1516290 , 0913-1526187 , 0913-1565587