دانشــگاه آزاد اســلامی واحــد

 دانشــگاه آزاد اســلامی واحــد

خمینی شهر

ریاست دانشگاه: دکتر پیمان داوری

مرکــز بین المللــی تحقیقــات و مطالعات سنگ‌های ساختمانی ایران

 

 

 

 

 

وب سایت: www.iaukhsh.ac.ir
تلفن: 031-33660011-14
نمابر 031-33660088
آدرس دفتر مرکزی: اصفهــان، خمینی شــهر، منظریه، انتهای بلوار دانشــجو، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
اصفهــان، خمینی شــهر، منظریه، انتهای بلوار دانشــجو، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
031-33660011-14