دانیال سنگبری

دانیال سنگبری

مدیریت: حاجیهاشمی

تولیدکننده: گرانیت نهبندان طوسی، سفید، سبز و فیروزهای و مشکی نطنز

 

تلفن: 031-33802511 , 031-33800294
آدرس دفتر مرکزی: اصفهــان، جاده تهــران، خیابان26 (ماهور) چهارراه اول، سمت چپ، سنگبری دانیال
تلفن همراه: 0913-1127549 , 0913-3122826 , 0913-1112548
اصفهــان، جاده تهــران، خیابان26 (ماهور) چهارراه اول، سمت چپ، سنگبری دانیال
031-33802511 , 031-33800294