مدیریت: عزیزا… افشاری
تولیدکننده: سنگهای ساختمانی (تراورتن)

تلفن: 025-33443292
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده قدیم کاشان، کیلومتر 12، داخل 30متری دوم، نبش 15متری دوم
تلفن همراه: 0912-2524313
قم، جاده قدیم کاشان، کیلومتر 12، داخل 30متری دوم، نبش 15متری دوم
025-33443292