مدیریت: داود عزیزی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی

و تزئینی (تراورتن، گرانیت، مرمریت)

آدرس ایمیل: davoodstone59@gmail.com
تلفن: 051-36662456
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، جاده ســنتو، سه راه دانش، شهید جراح 5، قطعه چهارم
تلفن همراه: 0915-4151411
مشهد، جاده ســنتو، سه راه دانش، شهید جراح 5، قطعه چهارم
051-36662456