مدیریت: عزیزی

تولیدکننده: انواع ســنگهای تراورتن

تلفن: 031-42524048
نمابر 031-42524049
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی اسفیدواجان (رضوانشهر) فاز دوم، نبش دوم مرکزی
تلفن همراه: 1314178 -0913 (مسعود) و 1311692-0913 (حاج رضاعزیزی) و 2309327-0913(مهدی)
اصفهان، شهرک صنعتی اسفیدواجان (رضوانشهر) فاز دوم، نبش دوم مرکزی
031-42524048