موقعیت: سیادره

نوع سنگ: تراورتن

موقعيت: 10 كيلومتری غرب محلات

بهرهبردار: شركت تعاونی كوهبار

آدرس بهرهبردار: محلات، بلوار شهيد بهشتی، طبقه فوقانی تعاونی 17، دفتر شركت كوهبار

تلفن: 0864-3222777 * 0864-3226969 * 0864-3234033
تلفن همراه: 0912-1176333
0864-3222777 * 0864-3226969 * 0864-3234033