موقعيت: 30 كيلومتری شمال خوی

نوع سنگ: مرمریت قرمز و صورتی سميرم

بهرهبردار: شركت تعاونی معدنی شماره 70 خوی

آدرس بهرهبردار: خوی، خيابان امام، ساختمان المهدی

تلفن همراه: 0914-8112060 (علی اكبر جوانشير)