نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: ناصر بوآرو

آدرس بهرهبردار: مهاباد، روستای دریاس

تلفن همراه: 0914-4429220