موقعيت: 30 كيلومتری جنوب مریوان

نوع سنگ: مرمریت كرم

بهرهبردار: محمد فرید سراجالدینی

آدرس بهرهبردار: تهران، پل سيدخندان، خيابان دبستان، كوچه همدانی، پلاک 119

تلفن: 08733226943
08733226943