موقعيت: كرمان، غفارآباد بردســير، مجتمع

معدنی شماره 3

نوع سنگ: تراورتن و مرمر

بهرهبردار: شركت راژان

آدرس بهرهبردار: تهران، شمسآباد، بلوار گلستان، نبش گلشن6، سنگ راژان

 

تلفن همراه: 09121130450* 09123584100