دقت صنایع سنگ

دقت صنایع سنگ

مدیریت: رواخواه

تولیدکننده: انواع ســنگهای تراورتن

تلفن: 031-33804734
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 40
تلفن همراه: 3698099 -0913 (رواخواه)
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 40
031-33804734