دق كوه كبود هفتومان

دق كوه كبود هفتومان

موقعيت: خور

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: جرقویه

آدرس بهرهبردار: اصفهان، جاده دولتآباد، خيابان بلور و شيشه، سنگبری صلصال سنگ سپاهان

تلفن: 031-45836707-9
031-45836707-9