مدیریت: قربانزاده

تولیدکننده: سنگهای ماربل

تلفن: 56233820 -021
نمابر 56233760 -021
آدرس دفتر مرکزی: اتوبان تهران - قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن11
تلفن همراه: 2842135 -0912 و 7634020-0912
اتوبان تهران - قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن11
56233820 -021