دماوند سنگبری

دماوند سنگبری

مدیریت: برادران صدیق

تولیدکننده: سنگ گندمک شیراز و طوسی

ارســنجان و تهیه و تولید انواع ســنگهای

ساختمانی

تلفن: 071-37134509
نمابر 071-37758290
آدرس دفتر مرکزی: فارس، شیراز، جاده سروستان، جنب کارخانه آرد آسیا
تلفن همراه: 0917-1178879 , 0917-1119568
فارس، شیراز، جاده سروستان، جنب کارخانه آرد آسیا
071-37134509