مدیریت: غلامی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی

و تزئینی (بورس مرمریت هرسین و کوه سفید قم)

تلفن: 025-36640305
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده قدیم تهران، بعد از پلیس راه، کیلومتر 7
تلفن همراه: 0912-5517042 , 0912-1512038
قم، جاده قدیم تهران، بعد از پلیس راه، کیلومتر 7
025-36640305