مدیریت: غلامی

تجهیزات معادن سنگ

 

نمابر 051-36911820-24
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، بین آزادی 101و 103، نوین کشاورز
تلفن همراه: 0915-1328976
مشهد، بین آزادی 101و 103، نوین کشاورز