مدیریت: علی امینی

تولیدکننده: ماشینآلات معدنی و فیلترپرس

آدرس ایمیل: info@denafonoon.com
وب سایت: www.denafonoon.com
تلفن: 0313-3802102
نمابر 0313-3803937
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، کیلومتر 8 جاده تهران، خیابان 32
اصفهان، کیلومتر 8 جاده تهران، خیابان 32
0313-3802102