مدیریت: کریمیان

تولیدکننــده: انــواع ســنگهای مرمریت، تراورتن، آنتیک

 

تلفن: 031-33803935
نمابر 031-33807643
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، انتهای خیابان 18
تلفن همراه: 0913-1177457 , 0913-3123296 , 0913-1110211
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، انتهای خیابان 18
031-33803935